Algemene verkoopvoorwaarden

1. Algemene bepalingen – afdwingbaarheid

1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke bestelling van materiaal of diensten die wordt geplaatst bij de BV PEINTAGONE, gevestigd te Rue des Roseurs 18, 5300 Andenne, met als KBO-nummer 0639.929.685, (hierna “de verkoper” genoemd), met uitzondering van alle eventuele documenten en algemene voorwaarden van de klant.

Deze algemene voorwaarden vernietigen en vervangen alle voorgaande op beide partijen van toepassing zijnde algemene voorwaarden.

Door bij de verkoper een bestelling te plaatsen, erkent de klant dat hij kennis heeft genomen van deze algemene voorwaarden en dat hij de toepassing ervan aanvaardt.


1.2. De Franse versie van deze algemene voorwaarden is de officiële versie en heeft voorrang op eender welke andere versie die wordt verstrekt als vertaling.


1.3. Deze algemene voorwaarden maken integraal deel uit van de overeenkomst die wordt gesloten met de klant. Alle clausules die indruisen tegen de clausules uit deze overeenkomst worden als ongeschreven beschouwd, tenzij vooraf schriftelijk anders wordt overeengekomen.

Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders werd bepaald, vormen eventuele bijzondere voorwaarden die vooraf schriftelijk werden overeengekomen tussen de partijen een aanvulling op deze algemene voorwaarden en hebben zij niet tot gevolg dat deze algemene voorwaarden niet van toepassing zijn op de betrekkingen tussen de partijen.


1.4. Indien één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig of gedeeltelijk nietig of onafdwingbaar zou worden verklaard, dan heeft deze nietigheid of onafdwingbaarheid geen invloed op de geldigheid van de andere bepalingen van deze algemene voorwaarden.

De nietig of onafdwingbaar verklaarde clausule(s) zal/zullen als ongeschreven worden beschouwd en vervangen worden door één of meerdere geldige bepalingen van soortgelijke economische strekking die de gemeenschappelijke intentie van beide partijen zo goed mogelijk weerspiegelt.


1.5. De producten en diensten van Peintagone zijn hoofdzakelijk bestemd voor professionele klanten. In het kader van deze algemene voorwaarden is de klant, die meerderjarig moet zijn, evenwel hetzij een professional, hetzij een consument. In het kader van deze algemene voorwaarden verwijst de term "professional" naar het begrip “onderneming” zoals gedefinieerd in artikel I.1.1° van het Belgische Wetboek van Economisch Recht (WER). Het begrip "consument" sluit aan bij de definitie uit artikel I.1.2° van het WER.

2. Offerte en bestelling

2.1. Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders vermeld, zijn onze prijzen exclusief btw en transportkosten. 

De vermelde prijzen kunnen worden gewijzigd, met name in geval van een stijging van de grondstofprijzen. Bijgevolg kan de klant in geen geval aanspraak maken op voordeliger prijzen die eventueel voor eerdere bestellingen golden. 

De prijzen die gelden op het ogenblik van de bestelling worden aan de klant meegedeeld voordat die bestelling definitief en bindend wordt, overeenkomstig artikel 2.3. 


2.2. Catalogi en andere commerciële of technische documenten mogen niet beschouwd worden als een definitieve offerte, zij dienen uitsluitend ter informatie. Door de verkoper opgestelde offertes zijn vrijblijvend en worden slechts bindend voor de verkoper na diens schriftelijke bevestiging.

De verkoper behoudt zich te allen tijde het recht voor eventuele materiële fouten in zijn offertes recht te zetten. De verkoper is niet aansprakelijk voor reken- of inschattingsfouten in zijn offertes indien de gegevens waarop de offertes zijn gebaseerd door de klant zijn verstrekt of door een derde op verzoek van de klant.


2.3. Een bestelling vormt een verbintenis voor de klant. Voor de verkoper is dit slechts het geval nadat hij of zijn vertegenwoordiger de offerte schriftelijk bevestigd heeft.

Behoudens andersluidende dwingende wettelijke bepaling, kan de klant een bestelling slechts kosteloos annuleren indien het annuleringsverzoek per e-mail naar (info@peintagone.com) of per aangetekende brief wordt opgestuurd binnen de vijf (5) werkdagen na de bestelbevestiging van de verkoper. Als het annuleringsverzoek van de klant na het verstrijken van de termijn wordt verzonden, is de klant een annuleringsvergoeding verschuldigd die overeenkomt met 50 % van de prijs exclusief btw van de geannuleerde bestelling.

Het bovenstaande geldt onverminderd het herroepingsrecht voor de consument als bedoeld in artikel 2.4. van deze algemene voorwaarden.

2.4. Als er een overeenkomst wordt afgesloten op afstand in de zin van artikel I.8.15° van het WER of buiten de verkoopruimten van de verkoper in de zin van artikel I.8.31° van het WER, heeft de consument het recht deze binnen de veertien (14) kalenderdagen te herroepen zonder hier een reden voor op te geven. Deze termijn gaat in op de dag waarop de consument of een door hem aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de bestelde producten fysiek in ontvangst neemt.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de klant een ondubbelzinnige verklaring afleggen via het formulier dat hiertoe beschikbaar is op de volgende internetlink: https://economie.fgov.be/sites/default/files/Files/Forms/Formulier-herroeping.pdf. Dit formulier moet per aangetekende post naar het volgende adres worden verstuurd: rue des Roseurs 18, 5300 Andenne. Opdat het herroepingsrecht geldig zou zijn, moet de consument dit formulier opsturen vooraleer de wettelijke termijn verstreken is.

In geval van een geldige herroeping zal de verkoper het bedrag onmiddellijk terugbetalen, uiterlijk binnen veertien (14) kalenderdagen nadat hij op de hoogte werd gebracht van het besluit van de klant om de overeenkomst in te trekken. De verkoper zal de van de klant ontvangen betalingen kosteloos terugbetalen, met hetzelfde betaalmiddel als dat wat voor de oorspronkelijke transactie door de klant werd gebruikt. De verkoper is wettelijk gerechtigd de terugbetaling uit te stellen totdat de goederen aan hem zijn terugbezorgd of totdat de klant hem het definitieve bewijs levert dat de goederen hem werden toegestuurd.

De klant is verplicht de producten binnen een redelijke termijn terug te brengen of op te sturen, en in ieder geval binnen de veertien (14) kalenderdagen nadat hij de verkoper van zijn beslissing tot herroeping in kennis heeft gesteld. De termijn is in acht genomen indien de klant de producten vóór het verstrijken van deze termijn opstuurt. De kosten voor het terugzenden van de producten zijn uitsluitend voor rekening van de klant. De producten moeten in perfecte staat en in hun originele verpakking worden teruggestuurd. 

Dit herroepingsrecht is in elk geval niet van toepassing in de gevallen bedoeld in de artikelen VI.53. en VI.73 van het WER. In ieder geval kan de door Peintagone verkochte verven, plamuren, vernissen en lijmen niet aan het herroepingsrecht worden onderworpen omdat deze producten onder de uitsluitingen vallen als bedoeld in de artikelen VI.53, 3°, 4°, 5° en 6° en VI.73, 3°, 4°, 5° en 6° van het WER.

2.5. In geval van overmacht heeft de verkoper het recht de bestelling te annuleren, de uitvoering van de bestelling tijdelijk op te schorten totdat er geen sprake meer is van overmacht, dan wel de verkoop definitief te ontbinden. In een dergelijk geval kan de klant geen schadevergoeding eisen.

Worden onder andere als overmacht beschouwd: ongevallen, pandemieën, stakingen, lock-outs, embargo's, oorlogen, terroristische aanslagen of de gevolgen van aanslagen, een gebrek aan grondstoffen, afgekeurde producten, fabricageproblemen, wijzigingen in de samenstelling van de producten door de fabrikant, en meer in het algemeen elke soortgelijke gebeurtenis die de verkoper of zijn leveranciers treft en die de uitvoering van hun respectievelijke verplichtingen vertraagt of onmogelijk maakt. Deze lijst is niet exhaustief.

3. Eigendomsvoorbehoud

3.1. De verkoper blijft eigenaar van de verkochte producten tot de integrale betaling van het product en de accessoires (extra kosten, interesten, boetes). Bijgevolg ziet de Klant er uitdrukkelijk van af de goederen waarvan sprake in deze overeenkomst door te verkopen, over te dragen, te verpanden of in het algemeen te vervreemden vooraleer de rekening werd vereffend.

3.2. Vijftien (15) kalenderdagen nadat een ingebrekestelling via aangetekende brief werd opgestuurd naar de klant, kan de verkoper zich, als deze brief zonder gevolg blijft, op deze clausule van eigendomsvoorbehoud beroepen. De producten zullen dan onmiddellijk aan de verkoper teruggegeven moeten worden op diens verzoek. Gebeurt dit niet, dan kan de verkoper altijd zonder voorafgaande ingebrekestelling overgaan tot de terugname van de producten en dat volledig op kosten van de klant.

3.3. Als producten worden doorverkocht, behoudt de verkoper de mogelijkheid de prijs van de aan een derde verkrijger doorverkochte goederen terug te vorderen. Het eigendomsvoorbehoud wordt dan overgedragen op de verkoopsprijs.


3.4.
Bij laattijdige betaling behoudt de verkoper zich het recht voor zijn diensten die voortvloeien uit deze Overeenkomst of uit voorgaande of latere overeenkomsten, op te schorten en die te hernemen zodra de betaling is voldaan, tenzij anders overeengekomen.


3.5.
De klant is als enige aansprakelijk voor het eventuele verlies van de verkochte producten, zelfs als dit gebeurt door toeval of overmacht.

4. Termijnen

4.1. De besteltermijnen worden aangereikt ter informatie`; er kan geen schadevergoeding worden geëist voor een te late levering, tenzij deze vertraging te wijten is aan Peintagone en tot gevolg heeft dat de goederen meer dan vijfenveertig (45) werkdagen na de besteldatum worden geleverd.


4.2. De levertermijnen worden van rechtswege opgeschort wanneer de klant de betalingsvoorwaarden niet naleeft of niet tijdig de nodige informatie verstrekt. Hetzelfde geldt voor elk geval van overmacht als bedoeld in artikel 2.5.

5. Ontvangst – Levering – Transport

​5.1. Een klant die goederen wenst te laten leveren moet een leveringsadres opgeven en beschikbaar zijn om deze goederen te ontvangen binnen de dertig (30) kalenderdagen vanaf het moment dat ze ter beschikking worden gesteld.

Als de klant daarentegen wenst zelf zijn goederen te komen afhalen, dan moet hij dat doen binnen de acht (8) kalenderdagen nadat die ter beschikking werden gesteld in de opslagplaatsen van de verkoper. Elke te late afhaling zal zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling leiden tot opslagkosten van € 75 per dag.

5.2. Behoudens uitdrukkelijk anders bepaald door ons, worden de producten beschouwd te zijn ontvangen en goedgekeurd bij vertrek uit onze opslagplaatsen. Tenzij de klant uitdrukkelijk vraagt om op door hem bepaalde plaatsen nazicht uit te voeren, zullen de goedgekeurd geachte producten verstuurd worden.

5.3. De producten worden aan de FCA-klant geleverd in de opslagplaats van de verkoper (Incoterms 2020).

5.4. De risico-overdracht van de producten op de klant vindt plaats op het moment dat de producten in de opslagplaats worden overgenomen door de klant of de door de klant of de verkoper aangestelde vervoerder.

In afwijking van het bovenstaande geldt dat, indien de klant een consument is, de risico's met betrekking tot de producten overgedragen worden op het moment dat de klant of een door de klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de producten fysiek in ontvangst neemt, zelfs indien de klant de ontvangst van de producten niet meteen bevestigt.

5.5. Als het transport door ons of door een tussenpersoon uitgevoerd wordt en er geen specifieke instructies werden gegeven door de klant, zal dit zo goed mogelijk geregeld worden, maar zonder dat de goedkoopste route gegarandeerd kan worden. De verkoper zal erover waken dat de verpakking van de producten aangepast is aan het soort product en het transport.

5.6. Klachten omtrent het transport moeten door de klant rechtstreeks tot de vervoerder worden gericht, zelfs als die door de verkoper werd aangesteld. De verplichtingen van de verkoper blijven beperkt tot de overdracht van zijn rechten aan de vervoerder. De klant moet dus de staat van de opgestuurde producten controleren om, indien nodig, verhaal te kunnen halen op de vervoerders. Het bovenstaande geldt onverminderd het in artikel 2.4. bedoelde herroepingsrecht en de in artikel 7.6. bedoelde wettelijke garantie waar de consument recht op heeft.

5.7. Elke betwisting met betrekking tot de producten en de correcte levering ervan moet binnen de vijf (5) werkdagen na de levering of installatie per aangetekende brief worden overgemaakt, behoudens andersluidende dwingende wettelijke bepaling. Er mogen geen producten geretourneerd worden zonder voorafgaand schriftelijk akkoord van de verkoper. Het bovenstaande geldt onverminderd het in artikel 2.4. bedoelde herroepingsrecht en de in artikel 7.6. bedoelde wettelijke garantie waar de consument recht op heeft.

6. Betalingen

​6.1. Al onze facturen dienen te worden betaald binnen de dertig (30) kalenderdagen na datum van verzending.

Als facturen niet voldaan zijn op hun respectievelijke vervaldatum, dragen ze van rechtswege en vanaf de dag na hun respectievelijke vervaldag een rente van 12% per jaar, in afwijking van artikel 1146 van het Belgische Burgerlijk Wetboek.

6.2. Onze vertegenwoordigers en medewerkers zijn niet gerechtigd om het bedrag van de factuur te innen, tenzij anders schriftelijk overeengekomen met de verkoper.

6.3. Op grond van artikel 1229 van het Belgische Burgerlijk Wetboek moet voor een factuur die niet werd betaald op de vervaldag een schadevergoeding worden betaald die in onderling overleg wordt vastgesteld op een forfaitair bedrag van 10% van het onbetaalde bedrag met een minimum van € 25 als strafbeding en dit onverminderd de toepassing van artikel 1244 van het Belgische Burgerlijk Wetboek.

6.4. De kosten van ingebrekestelling per aangetekende brief en gerechts- en deurwaarderskosten zullen ten laste zijn van de klant.

6.5. Elke betwisting met betrekking tot de factuur moet worden ingediend per aangetekende brief binnen de acht (8) kalenderdagen nadat de factuur werd verstuurd.

7. Aansprakelijkheid en garantie

​7.1. De verkoper wijst de klant op de gevaren die inherent zijn aan de chemische producten die met voorzorg en conform hun doel gehanteerd moeten worden.


7.2. De aansprakelijkheid van de verkoper is uitsluitend beperkt tot de kwaliteit van de verkochte producten. Als deze kwaliteit gebrekkig of niet-conform blijkt te zijn, dan kan de verkoper er niet toe gehouden worden het product te vergoeden voor een waarde hoger dan de kwantitatieve vergoeding van de gebrekkige of niet-conforme producten.

In ieder geval en onverminderd andere beperkingen voorzien in deze algemene voorwaarden en eventuele dwingende wettelijke bepalingen die het tegendeel bepalen, is de aansprakelijkheid van de verkoper uitsluitend beperkt tot directe schade. Verlies van kansen, winstderving, commercieel verlies en het visuele aspect van de producten worden niet als directe schade beschouwd.

De verkoper kan niet aansprakelijk worden gesteld voor verkochte producten die gebruikt worden als componenten van een product dat van een derde komt, of wanneer het beoogde effect van het product bij het aanbrengen niet zo doeltreffend blijkt als verwacht terwijl het product in kwestie wel voldoet aan de fabricagenormen en -procedés.

Wat betreft de kleuren van verven, vernissen, lijmen en plamuren die door Peintagone worden verkocht, kan de exacte reproductie van de kleuren die worden voorgesteld op de stalen, kleurenkaarten of enig ander promotiemateriaal zoals de website niet worden gegarandeerd, aangezien het uitzicht van deze producten na het aanbrengen door de klant kan variëren volgens talrijke factoren die de verkoper niet in de hand heeft. Zo kan de kleur van de producten bijvoorbeeld variëren naar gelang van het soort ondergrond, de lichtinval, de glansgraad van het aangebrachte product en de manier waarop de klant de producten bewaart en aanbrengt.

De verkoper kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor indirecte schade of schade als gevolg van de hantering, het gebruik en/of de bewaring van de producten op een manier die niet overeenstemt met de gebruiks- en bewaaraanbevelingen zoals aangeduid op de etiketten en technische fiches van de verkochte producten. In die zin komt het meer bepaald de klant toe de producten in goede omstandigheden op te slaan en zijn voorraden als een goede huisvader op een zorgvuldige en gepaste manier te bewaren. Als de klant zijn producten op ongepaste wijze bewaart of zijn voorraden slecht beheert, kan de verkoper in geen geval aansprakelijk gesteld worden.

De verkoper kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor schade die toe te wijten is aan slijtage, ongepast of oneigenlijk gebruik, een gebrekkige uitvoering of slechte installatie door de klant of door derden, een verkeerde of onzorgvuldige hantering, overbelasting, ongeschikt materiaal of chemische, elektronische of elektrische effecten.


7.3. Alle door de verkoper aan de klant verstrekte adviezen zijn louter ter indicatie; de verkoper kan hier op geen enkele manier aansprakelijk voor worden gesteld. Dergelijke adviezen ontslaan de klant niet van zijn verplichting de producten correct en vakkundig te gebruiken en te bewaren. Kwantitatieve informatie (rendement per m²) wordt louter ter indicatie verstrekt; de verkoper kan hier op geen enkele manier aansprakelijk voor worden gesteld.

7.4. In elk geval is de aansprakelijkheid van de verkoper beperkt tot het bedrag van de factuur, zonder dat dit de mogelijkheid uitsluit om in rechte een vergoeding te vorderen voor de geleden schade die het bedrag van de betrokken factuur te boven gaat.


7.5. De verkoper is niet verantwoordelijk voor het gebruik door de klant van de machines, de verkoopmeubels, of elk ander goed dat hij bezit via een andere verkoper om producten die hij bij de verkoper heeft aangekocht op eender welke wijze te gebruiken of te verkopen. De verkoper kan inderdaad, al dan niet tegen betaling, machines en verkoopmeubels verschaffen die aan zijn producten zijn aangepast via een afzonderlijke overeenkomst. De verkoopmeubels en het bekledingsmateriaal blijven eigendom van de verkoper en moeten aan hem teruggegeven worden op het einde van de contractuele relatie. De klant is verplicht de apparatuur die tot zijn beschikking wordt gesteld als een goede huisvader te onderhouden.


7.6. De verkoper biedt geen waarborg voor uitwinning in de zin van artikel 1626 van het Belgische Burgerlijk Wetboek, behalve in geval van uitwinning ten gevolge van een gebeurtenis die uitsluitend aan de verkoper is toe te schrijven.

Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen, verstrekt de verkoper geen enkele commerciële garantie.

Voor consumenten geldt de wettelijke garantie van conforme levering voor een periode van twee (2) jaar als bedoeld in de artikelen 1649bis tot en met 1649 octies van het Belgische Burgerlijk Wetboek. Deze garantie is beperkt tot een periode van één (1) jaar indien de verkochte producten tweedehands zijn. De wettelijke garantieperiode gaat in op de datum van levering van de producten.

Voor consumenten geldt de garantie voor verborgen gebreken als bedoeld in de artikelen 1641 en volgende van het Belgische Burgerlijk Wetboek. Voor zakelijke klanten geldt deze garantie van verborgen gebreken niet, tenzij de verkoper op de hoogte was van het gebrek op het moment van de levering van de bestelling of indien hij bedrog of een grove nalatigheid pleegt. Klachten op basis van de garantie voor verborgen gebreken worden slechts in aanmerking genomen indien zij per aangetekend schrijven aan de verkoper zijn meegedeeld binnen een termijn van twee (2) maanden na de ontdekking van het gebrek.


7.7. Elke garantieclaim moet ondubbelzinnig en naar behoren gemotiveerd zijn en binnen de vereiste termijn per aangetekende brief worden verzonden naar het volgende adres: rue des Roseurs 18, 5300 Andenne.

8. Bevoegdheid en toepasselijk recht

​8.1. Deze algemene voorwaarden, alsook de contractuele betrekkingen tussen partijen, zijn exclusief opgesteld naar Belgisch recht. De partijen komen uitdrukkelijk overeen dat het Verdrag van Wenen inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken niet van toepassing is.


8.2. Elk geschil met betrekking tot de afdwingbaarheid, uitvoering of interpretatie van deze algemene verkoopsvoorwaarden en alle conventies waarop die van toepassing zijn en die niet in der minne geregeld konden worden, vallen onder de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Namen (België).

Laatste update: juni 2022