Privacybeleid

1. Onderwerp

Dit privacybeleid licht toe hoe wij bij PEINTAGONE BV, gevestigd te Rue des Roseurs 18, 5300 Andenne (België), in onze hoedanigheid van gegevensbeheerder bepaalde persoonsgegevens verzamelen en verwerken, en geeft uitleg over de doeleinden die deze gegevensverwerking rechtvaardigen, alsook over uw rechten met betrekking tot deze verwerking.

Peintagone is begaan met de bescherming van persoonsgegevens en verbindt zich ertoe deze gegevens te verzamelen en te verwerken overeenkomstig dit privacybeleid en de in België geldende regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (kortweg GDPR - EU-verordening nr. 2016-679). 

Dit privacybeleid is bedoeld voor de volgende natuurlijke personen:

 • Mensen die onze website raadplegen.
 • Zij die zich abonneren op onze nieuwsbrief.
 • Mensen die deelnemen aan een wedstrijd georganiseerd door Peintagone.
 • Zij die contact met ons opnemen via eender welk communicatiemiddel (brief, e-mail, sociale netwerken, telefoon...) voornamelijk om informatie in te winnen over onze diensten of om een bestelling te plaatsen.
 • Mensen die onze producten rechtstreeks bij Peintagone of via één van onze verdelers bestellen.
 • Natuurlijke personen die werken voor één van onze leveranciers of één van onze bedrijfsklanten. 

2. De soorten persoonsgegevens die kunnen worden verzameld en verwerkt door Peintagone

De volgende categorieën van persoonsgegevens kunnen worden verzameld en verwerkt door Peintagone:

 • Persoonlijke identificatie- en contactgegevens (naam en voornaam, postadres, rijksregisternummer, e-mailadres, leeftijd, telefoonnummer).
 • Financiële identificatiegegevens voor facturatie, bestellingen en offertes (bankgegevens).
 • Elektronische identificatiegegevens (locatie, datum en tijdstip van verbinding; IP-adres, cookies).

3. De doeleinden waarvoor Peintagone persoonsgegevens verzamelt en verwerkt

Peintagone garandeert dat de verzameling en verwerking van uw persoonsgegevens op een passende, relevante en redelijke manier wordt uitgevoerd met inachtneming van de hieronder beschreven doeleinden.

Peintagone verbindt zich ertoe de in punt 2 van dit document vermelde persoonsgegevens uitsluitend voor de volgende doeleinden te verzamelen en te verwerken:

 • Om vragen te beheren: om te antwoorden op contactverzoeken, vragen over onze producten of vragen over onze verkooppunten.
 • Om de activiteiten en producten van Peintagone te promoten, meer bepaald via de website of via nieuwsbrieven.
 • Om het klantenbestand te beheren: facturatie, leveringen, bestellingen, offertes.
 • Om marktonderzoek te doen en statistieken op te stellen.
 • Om een optimale en gepersonaliseerde ervaring te bieden op de website van Peintagone.
 • Om online betalingen te regelen.

4. Opslag en bescherming van door Peintagone verwerkte persoonsgegevens

De verzamelde persoonsgegevens worden zo lang bewaard als nodig is om de beoogde doeleinden te bereiken. Peintagone zal deze persoonsgegevens uit haar databanken verwijderen zodra dit doel is bereikt of indien u uw recht om uw gegevens te wissen correct hebt uitgeoefend.

Bij het verzamelen van persoonsgegevens neemt Peintagone alle mogelijke maatregelen om de bescherming, beveiliging en vertrouwelijkheid van deze gegevens te garanderen door gebruik te maken van firewalls, pseudoniemen en wachtwoorden. Peintagone neemt ook redelijke maatregelen om deze persoonsgegevens te beschermen tegen diefstal, verlies, misbruik, vervalsing en vernietiging.

Hoewel Peintagone er alles aan doet om de beveiliging en de bescherming van de persoonsgegevens te waarborgen, kan Peintagone geen absolute beveiliging garanderen, bijvoorbeeld in geval van een virus of een cyberaanval. Indien Peintagone kennis krijgt van een datalek en/of een inbreuk op de beveiliging, zal Peintagone de betrokken personen hiervan op de hoogte brengen om passende maatregelen te nemen.

5. Overdracht van door Peintagone verwerkte persoonsgegevens

De persoonsgegevens die door Peintagone worden verzameld, worden hoofdzakelijk verwerkt voor intern gebruik.

Peintagone behoudt zich echter het recht voor om de verzamelde persoonsgegevens door te geven aan haar werknemers, medewerkers, onderaannemers zoals een IT-dienstverlener of een verdeler (bijvoorbeeld wanneer u informatie vraagt over onze producten) voor zover dit noodzakelijk is voor de uitvoering van hun respectieve opdrachten, of aan de overheid om Peintagone in staat te stellen haar verplichtingen na te komen, met name op het gebied van belastingen en sociale zekerheid.

Indien de persoonsgegevens worden doorgegeven voor directe marketing- of prospectie-doeleinden, zal Peintagone steeds uw voorafgaande toestemming vragen.

Als er persoonsgegevens moeten worden doorgeven, verbindt Peintagone zich ertoe alle nodige voorzorgen te nemen opdat de ontvangers van deze gegevens voldoende veiligheidsgaranties bieden en de verstrekte gegevens uitsluitend verwerken overeenkomstig het huidige privacybeleid en de hierboven vermelde doeleinden.

6. Uw rechten met betrekking tot de verwerkte persoonsgegevens

In overeenstemming met de geldende Europese en Belgische regelgeving, en binnen de grenzen en hypotheses voorzien door de genoemde regelgeving, hebben de natuurlijke personen van wie Peintagone persoonsgegevens verzamelt en verwerkt, de volgende rechten:

 • Het recht om toegang te krijgen tot de verzamelde en verwerkte gegevens en deze te corrigeren.
 • Het recht om de verzamelde en verwerkte gegevens over te dragen.
 • Het recht om de verzamelde en verwerkte gegevens te laten verwijderen.
 • Het recht om hun toestemming in te trekken.
 • Het recht om de verzameling en verwerking van persoonsgegevens te beperken.
 • Het recht om bezwaar te maken tegen de verzameling en verwerking van persoonsgegevens.

7. Inhoud van derden

De website en sociale netwerken van Peintagone kunnen hyperlinks bevatten naar andere websites van derden die niet verbonden zijn met Peintagone. Peintagone is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites van derden en de naleving van de GDPR door deze derden.

8. Cookies

Sommige persoonsgegevens kunnen worden verzameld via cookies wanneer u onze website bezoekt (onder meer uw IP-adres).

Voor meer informatie over het gebruik van cookies door Peintagone verwijzen wij naar ons Cookiebeleid dat altijd beschikbaar is op onze website onder het tabblad "Cookies".

9. Contact met ons opnemen

Indien u ons een vraag wilt stellen of een verzoek heeft over hoe Peintagone uw persoonsgegevens verzamelt en verwerkt, met name in verband met de uitoefening van uw in punt 6 vermelde rechten, kunt u op elk moment contact met ons opnemen per e-mail op info@peintagone.com ​of via de post op het volgende adres: Rue des Roseurs 18, 5300 Andenne (België). 

Peintagone zal trachten zo spoedig mogelijk en uiterlijk binnen de wettelijke termijn op uw verzoek te antwoorden.

Om uw verzoek goed op te volgen en om veiligheidsredenen behoudt PEINTAGONE zich het recht voor u een kopie te vragen van beide zijden van uw identiteitskaart. Zo kan de identiteit worden verzekerd van de persoon die een verzoek indient in verband met de door Peintagone verwerkte persoonsgegevens. 

10. Klachten

Als u niet tevreden bent over de manier waarop wij uw verzoek betreffende uw persoonsgegevens hebben behandeld, kunt u altijd een klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be).

11. Wijzigingen

Peintagone behoudt zich het recht voor te allen tijde wijzigingen aan te brengen aan dit privacybeleid. De meest recente versie is steeds beschikbaar op onze website.

12. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

Dit privacybeleid is onderworpen aan de Belgische wetgeving, voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving.

Indien er geen minnelijke schikking getroffen kan worden en voor zover de toepasselijke wetgeving dit toelaat, vallen alle geschillen die voortvloeien uit de uitvoering of de interpretatie van dit privacybeleid onder de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Namen (België).


Laatste update: maart 2023