Algemene gebruiksvoorwaarden

1. Voorwerp

1.1. De Website www.peintagone.com is eigendom van de naamloze vennootschap PEINTAGONE (hierna "Peintagone" genoemd), ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0639.929.685, en waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 5300 Andenne (België), Rue des Roseurs 18.

​Deze website wordt gehost door: Odoo SA, Chaussée de Namur 40, 1367 Grand-Rosière, België, (e-mailadres: info@odoo.com).

De website wordt onderhouden door: Peintagone (info@peintagone.com).

Voor vragen kan de Bezoeker contact opnemen met Peintagone per e-mail (info@peintagone.com) of per telefoon (+32 (0) 81 94 61 89). 

1.2. Deze Algemene Gebruiksvoorwaarden (AGV’s) bepalen de voorwaarden voor de terbeschikkingstelling en het gebruik van de website www.peintagone.com (hierna "de Website" genoemd).

Deze Algemene Gebruiksvoorwaarden zijn op elk moment beschikbaar op de Website onder het tabblad "Algemene Gebruiksvoorwaarden".

De toegang tot en het gebruik van de Website door de Bezoeker is onderworpen aan de toepasselijke wetgeving, aan deze AGV’s, maar ook aan de volgende aanvullende documenten:  

 • Het Cookiebeleid, dat op elk moment kan worden geraadpleegd op de Website onder het tabblad "Cookies";
 • het Handvest inzake de bescherming van persoonsgegevens, dat op elk moment kan worden geraadpleegd op de Website onder het tabblad “Privacybeleid”.

Deze AGV’s en de hierboven vermelde aanvullende documenten vormen het contract tussen Peintagone en de Bezoeker.

1.3. Door zich op de Website te begeven erkent de Bezoeker kennis te hebben genomen van deze documenten en bevestigt hij de toepassing ervan te aanvaarden, zonder enig voorbehoud of enige beperking. 

In dit verband verbindt de Bezoeker zich ertoe bij zijn eerste bezoek aan de Website kennis te nemen van de hierboven vermelde documenten.

In geval van niet-aanvaarding van deze AVG’s, het Cookiebeleid en het Handvest inzake de bescherming van persoonsgegevens, ziet de Bezoeker af van de toegang tot en het gebruik van de Website.

Bovengenoemde documenten kunnen te allen tijde, zonder voorafgaande kennisgeving, worden gewijzigd. De Bezoeker wordt dan ook verzocht de inhoud van deze documenten regelmatig te raadplegen. De aangebrachte wijzigingen zijn van toepassing vanaf de dag waarop zij op de Website worden gepubliceerd. Indien de Bezoeker de Website nog wenst te gebruiken nadat dergelijke wijzigingen werden gepubliceerd, betekent dit dat de Bezoeker deze documenten zoals gewijzigd aanvaardt.

2. Toegang tot de Website

2.1. Peintagone verschaft de Bezoeker gratis toegang tot de Website. Deze toegang is tijdelijk.

De Website is vanaf elke locatie toegankelijk voor elke Bezoeker met internettoegang. Alle door de Bezoeker gemaakte kosten, zoals voor computerapparatuur, een internetverbinding, computersoftware, enz. zijn uitsluitend ten laste van de Bezoeker.

2.2. Peintagone garandeert niet dat de Website op elk moment perfect en ononderbroken functioneert.

De toegang tot de Website, in zijn geheel of gedeeltelijk, kan onderbroken worden, met name tijdens updates of periodes van onderhoud. Peintagone kan dus niet verantwoordelijk worden gesteld indien, om welke reden dan ook, de toegang tot de Website of een deel ervan tijdelijk of permanent niet beschikbaar is.  

2.3. Peintagone behoudt zich het recht voor om de toegang tot de Website, of tot bepaalde onderdelen ervan, te beperken tot slechts een deel van de Bezoekers van de Website. Dit is met name het geval voor het gedeelte van de Website onder de tab "Verdelerszone", dat voorbehouden is aan de commerciële partners van Peintagone.

3. Informatie op de Website

3.1. Aard van de informatie

De informatie die door Peintagone op de Website wordt verstrekt is gratis en uitsluitend bedoeld voor informatieve en promotionele doeleinden. In geen geval kan deze informatie worden beschouwd als iets dat leidt tot een commerciële relatie tussen Peintagone en de Bezoeker. 

Peintagone behoudt zich het recht voor om wijzigingen of correcties aan te brengen aan de inhoud van de Website. 

Hoewel de informatie op de Website betrouwbaar wordt geacht, is deze indicatief en kan ze occasioneel fouten of onnauwkeurigheden bevatten, ook al levert Peintagone de nodige inspanningen om ervoor te zorgen dat de inhoud van de Website, in de mate van het mogelijke, accuraat en nauwkeurig is. De Bezoeker is als enige volledig verantwoordelijk voor het gebruik dat hij maakt van de informatie op de Website en de interpretatie ervan.

3.2.   Update van de informatie

Peintagone kan de Website en de inhoud ervan af en toe bijwerken. Dit houdt evenwel geen resultaatsverbintenis in voor Peintagone. Bijgevolg garandeert Peintagone niet dat de informatie op de Website te allen tijde juist, volledig en up-to-date is. Peintagone kan dus niet verantwoordelijk worden gesteld voor fouten of gebreken in verband met de inhoud van de Website. 

3.3.  Kleuren op de Website

Wat de verfkleuren op de Website betreft, stelt Peintagone alles in het werk om ervoor te zorgen dat de kleuren die via de Website op het scherm worden weergegeven, zo getrouw mogelijk zijn aan de kleuren van onze producten zoals ze in werkelijkheid zijn. Dit is slechts een inspanningsverbintenis voor Peintagone. Peintagone kan niet garanderen dat de kleuren op de Website exact worden weergegeven op het scherm van de Bezoeker, met name omdat deze parameter onder andere afhangt van de resolutie van het scherm van elke Bezoeker.

3.4.   Informatie inzake prijzen

De op de Website vermelde prijzen van de producten van Peintagone zijn indicatief en kunnen variëren, met name als gevolg van schommelingen in de kosten van grondstoffen of een vertraging in de vernieuwing van de informatie op de Website. 

De op de Website vermelde prijzen zijn niet bindend voor Peintagone. Enkel de prijzen van de Producten zoals ze worden weergegeven in de winkels van Peintagone en onze doorverkopers dienen in aanmerking te worden genomen wanneer u één van onze producten wenst te kopen in één van onze vestigingen of in een winkel van één van onze doorverkopers.

3.5 Reclame, promoties, aanbiedingen en wedstrijden

Het hoofddoel van de Website is de Bezoeker te informeren over Peintagone en de activiteiten van het bedrijf te promoten. 

Op de Website kunnen ook promoties worden aangeboden en kunnen wedstrijden worden georganiseerd. In dat geval gelden voor deze promoties en wedstrijden bijzondere voorwaarden, die tegelijk met de verspreiding ervan zullen worden toegelicht. 

De Website kan ook reclame bevatten voor derden, zoals commerciële partners van Peintagone. Peintagone geeft geen garanties en is niet verantwoordelijk voor de juistheid van de informatie die door derden in deze advertenties wordt verstrekt, noch voor de kwaliteit van de producten en/of diensten die door deze derden worden aangeboden.  

4. Gebruiksvoorwaarden van de Website

In het kader van het gebruik dat hij maakt van de Website en de informatie die hij erop verspreidt verbindt de Bezoeker die de Website bezoekt zich ertoe om:

 • de Website niet te gebruiken voor commerciële doeleinden zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Peintagone;

 • geen virussen of andere technologische middelen aan te brengen of te verspreiden die schade kunnen toebrengen aan de werking van de Website, maar ook aan de belangen van Peintagone en andere Bezoekers;

 • op geen enkele manier schade te berokkenen aan de andere Bezoekers, minderjarigen;

 • geen illegale, dreigende, ongepaste, mogelijks lasterlijke, intimiderende, racistische, pornografische of beledigende inhoud op de Website te verspreiden, ongeacht de manier waarop deze inhoud wordt verspreid.

  In dit verband behoudt Peintagone zich het recht voor om dit soort inhoud op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving te verwijderen.

 • Geen enkele inbreuk te plegen op de intellectuele eigendomsrechten van Peintagone of van derden. 

Bij het gebruik van de Website verbindt de Bezoeker zich er tevens toe geen persoonlijke gegevens van andere Bezoekers van de Website te verzamelen of te verspreiden.

5. Verplichtingen en aansprakelijkheid van Peintagone

5.1. Peintagone gaat een inspanningsverbintenis aan ten aanzien van de Bezoeker. In dit opzicht verbindt Peintagone zich ertoe alles in het werk te stellen om de Bezoeker van de Website een kwaliteitsvolle service te leveren. 

5.2. Peintagone stelt alles in het werk om de Bezoeker te verzekeren dat de Website continu toegankelijk is. Desondanks is het mogelijk dat de de toegang tot de Website onderbroken wordt in geval van panne of storing van de host, of in geval van onderhoud of update van de Website. Peintagone aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid in geval van dergelijke onderbrekingen.

5.3. Er wordt ook niet gegarandeerd dat de Website, of de server waarop die zich bevindt, geen virus of bug bevat. Peintagone kan in een dergelijk geval niet aansprakelijk worden gesteld, behalve als wordt bewezen dat Peintagone een ernstige of opzettelijke fout heeft begaan die de aanwezigheid van een dergelijk virus (malware) mogelijk heeft gemaakt.

5.4. Peintagone kan geen optimale garantie bieden voor de veiligheid en vertrouwelijkheid van gegevens die via de Website worden doorgegeven. Peintagone verbindt zich er echter toe alle noodzakelijke en redelijke inspanningen te leveren om de veiligheid en vertrouwelijkheid te garanderen van de gegevens die via de Website worden doorgegeven.

Meer info en de specifieke toepasselijke regels wat betreft het verzamelen en verwerken van persoonsgegevens in de zin van de GDPR (EU-verordening 2016/679) kan de Bezoeker terugvinden in het Cookiebeleid en het Handvest inzake de bescherming van persoonsgegevens. Beide documenten zijn beschikbaar op de Website. 

5.5. Peintagone kan niet aansprakelijk worden gesteld voor directe of indirecte schade die aan de uitrusting van de Bezoeker wordt toegebracht wanneer deze de Website bezoekt, wanneer die schade te wijten is aan het feit dat de Bezoeker ongeschikte uitrusting gebruikt, of wanneer deze het gevolg is van een bug of een incompatibiliteit. 

6. Cookies en persoonsgegevens

De verzameling en verwerking van persoonsgegevens van de Bezoeker en de aanwezigheid en het gebruik van cookies op de Website worden geregeld in de volgende documenten:

 • Het Cookiebeleid, dat op elk moment kan worden geraadpleegd op de Website onder het tabblad "Cookies";
 • Het Handvest inzake de bescherming van persoonsgegevens, dat op elk moment kan worden geraadpleegd op de Website onder het tabblad “Privacybeleid”.

7. Intellectuelle eigendom

De Website en de onderdelen ervan, waaronder begrepen maar niet beperkt tot teksten, afbeeldingen, foto's, video's, logo's, geluiden, iconen, merken, grafieken en databanken, worden beschermd door intellectuele eigendomsrechten zoals auteursrechten en merkrechten.

De voornoemde elementen mogen door de Bezoeker niet worden gereproduceerd, gekopieerd, verspreid, aangepast, gebruikt of vertaald zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Peintagone of van de derde die houder is van de intellectuele eigendomsrechten op deze elementen.

8. Hyperlinks

De Website kan hyperlinks bevatten naar websites van derden. Peintagone heeft geen controle over de inhoud van deze websites, over het gebruik en het beheer van deze websites door de deze derden. Peintagone kan bijgevolg niet verantwoordelijk worden gesteld voor de informatie noch voor de hyperlinks op deze websites.

9. Deelbaarheid

Indien één of meerdere bepalingen van deze AGV's nietig of ongeldig worden verklaard, blijven zowel Peintagone als de Bezoeker gebonden door de overige bepalingen van deze AGV's.

In dat geval worden de nietig verklaarde of ongeldige bepalingen vervangen door bepalingen met een soortgelijke strekking en gelijkwaardige economische gevolgen, waarbij tevens rekening wordt gehouden met de geest en het doel van deze AGV's.

10. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

10.1. Deze AGV’s evenals de aanvullende documenten waarnaar wordt verwezen in artikel 1.2, zijn onderworpen aan het Belgisch recht, voor zover de toepasselijke wetgeving het toelaat. 

10.2. Bij gebrek aan een minnelijke schikking en voor zover de toepasselijke wetgeving het toelaat, vallen alle geschillen die voortvloeien uit de uitvoering of interpretatie van deze AGV's en de in artikel 1.2. bedoelde aanvullende documenten onder de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Namen (België).


Laatste update: September 2022